Boletín Agrario Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural

SIGPAC de Catalunya

El Sistema d′informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de Catalunya

El Sistema d′informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre administratiu de caràcter públic i una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades geogràfiques i d′usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d′ajudes comunitàries.

Definició i descripció de SIGPAC

Visor SIGPAC de Cataluña

El Reglament (CE) 73/2009, del Consell, de 19 de gener, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajut directes en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajut a les persones agricultores i pel qual es modifiquen diversos reglaments, deroga el Reglament CE 1782/2003, però conté en el seu article 17, les mateixes obligacions en relació amb el sistema d’identificació de les parcel·les agrícoles.

El SIGPAC és doncs el sistema d’identificació de parcel·les agràries, a efectes de la gestió i el control dels règims d’ajut establerts per Reglament comunitari, així com per als règims d’ajuts en els quals calgui identificar les parcel·les, i per tant és l"única base de referència per a la identificació de les parcel·les agrícoles en el marc de la política agrícola comuna.

Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d"Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i la gestió, l"explotació i el manteniment de la informació registrada al SIGPAC correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Elaboració

El SIGPAC s"ha elaborat a partir de la informació de què disposa el Cadastre.

Els usos que tenen assignats els recintes* s"atribueixen tenint en compte la informació prèvia disponible i també a partir de la fotointerpretació.

La superposició de les parcel·les cadastrals i els usos del sòl constitueixen els recintes.

Si bé hi ha una equivalència entre la parcel·la cadastral i la SIGPAC, no passa el mateix a nivell de subparcel·la. El recinte SIGPAC substitueix la subparcel·la cadastral. Aquest recinte no coincideix amb la subparcel·la cadastral. El recinte és una porció continua de terreny que, dins d’una parcel·la cadastral, té un mateix ús o aprofitament del terreny.

(*) Recinte: superfície contínua del terreny dins una parcel·la amb un ús agrícola únic definits en el SIGPAC: cítrics, forestal, fruiter, horta, oliverar, etc.

Contingut de la informació

La base de dades del SIGPAC conté tant informació gràfica com alfanumèrica. La informació gràfica del SIGPAC es compon de la delimitació geogràfica referenciada de cada parcel·la del terreny, que inclou un o diversos recintes classificats amb algun dels usos que defineix el Sistema, superposada a un conjunt d’imatges de satèl·lit o ortoimatges aèries, que compleixen les normes exigides a una cartografia oficial a escala mínima 1:5.000, i que proporcionen una visió contínua de terreny de tot el territori català.

Cada campanya hi ha renovació de les ortofotografies, actualitzant conforme se’n van obtenint les imatges dels vols més recents. L’institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) posa a disposició la descàrrega gratuïta de les imatges al seu lloc web. Més informació sobre dates de vol i imatges al web de l"ICC.

Cadascuna de les parcel·les conté un o més recintes classificats amb algun dels usos definits al SIGPAC.

La base de dades alfanumèrica conté la informació mínima següent de cadascun dels recintes: codis d’identificació, superfície mesurada, perímetre, codi d’ús assignat, incidències detectades en la subdivisió, coeficient de regadiu, coeficient de pastura, pendent mitjà mesurat, elegibilitat, i nombre d’oliveres en el supòsit de les parcel·les oleícoles i les seves característiques identificatives.

Normativa

REGLAMENT (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre de 2003, pel qual s"estableixen disposicions comunes aplicables als règims d"ajuda directa en elmarco de la política agrícola comuna i s"instauren determinats règims d"ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els Reglaments (CEE) núm. 2019/93, (CE) n º 1452/2001, (CE) N 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001. (DO L 270 de 21.10.2003)

REGLAMENT (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d"abril de 2004, pel qual s"estableixen disposicions per a l"aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control previstos en el Reglament (CE) n ° 1782/2003 del Consell pel qual s"estableixen disposicions comunes aplicables als règims d"ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i s"instauren determinats règims d"ajuda als agricultors. (DO L 141 de 30.4.2004)

REIAL DECRET 2128/2004, de 29 d’octubre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE núm. 274, de 13.11.2004, p. 37481)

ORDRE APA/873/2006, de 21 de març, per la qual se substitueixen els annexos del Reial decret 2128/2004, de 29 d"octubre, pel qual es regula el sistema d"informació geogràfica de parcel agrícoles. (BOE núm. 75, de 29.3.2006, p. 12154)

DECRET 245/2008, de 9 de desembre, pel qual es regula el Sistema d"informació geogràfica de parcel·les agrícoles. (DOGC núm. 5277 - 12/12/2008)

Sol·licitud de modificació de dades del SIGPAC

Les persones interessades (entitats col·laboradores i particulars) poden sol·licitar la modificació dels recintes continguts en les parcel·les. Hi ha dues vies per sol·licitar la modificació:

A través de l’aplicació DUN:

  • Per a recintes declarats a la DUN, en el moment de declaració dels recintes es pot sol·licitar un canvi dels mateixos
  • Recintes no declarats a DUN: Per a aquells recintes que no han estat declarats a DUN o modificacions fora de termini de declaració. S’ha d’omplir el document Modificació SIPGAC.doc i enviar-lo al Servei de Control Integrat i Pagaments:

Per a modificacions de límits de parcel·la s’ha de sol·licitar a la Gerència de Cadastre del municipi on pertany la parcel·la. Si el Cadastre accepta el canvi procedeix a la modificació gràfica del parcel·lari. Els canvis són actualitzats a la base SIGPAC en el moment en què hi hagi convergència entre cadastre i SIGPAC del municipi on pertany la parcel·la.

Trobareu més informació sobre convergència SIGPAC-Cadastre a l"apartat Descàrregues del SIGPAC.